30. 6. 2016
  Petr Lukáš

INFORMACE O PROVOZU ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:
  Červenec Srpen
  01.07. 04.–
–08.
11.–
–15.
18.–
–22.
25.–
–29.
01.–
–05.
08.–
–12.
15.–
–19.
22.–
–26.
29.–
–31.
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
ŠJ  prov  xxxx xxxx xxxx  prov   prov   prov   prov   prov   prov 
 prov   prov   prov   prov  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  prov 

Školní rok 2016/2017 zahájíme 01.09.2016 v 08:00 před budovou základní školy.
Od 12.09.2016 bude možné ve školní jídelně opět vybírat ze dvou hlavních jídel.

  12. 5. 2016
  Petr Lukáš

V Kronice najdete slibované video z čarodějnic.

  9. 5. 2016
  Šárka Charvátová

Dne 9. 5. 2016 byly dětem ze školní družiny rozdány přihlášky na příští školní rok (t.j.2016/ 2017).Žáci budou do dřužiny přijímáni dle stanovených kritérií. Pokud máte zájem, odevzdávejte vyplněné přihlášky vychovatelkám ŠD nejpozději do 15. června 2016. O zařazení Vašeho dítěte do ŠD bude rozhodnuto vedením školy do 10ti dnů.

  27. 4. 2016
  Bára Mlčochová

Provoz MŠ v době letních prázdnin

MŠ otevřena: 1.7. - 22. 7. 2016
MŠ uzavřena: 25. 7. - 26. 8. 2016
MŠ otevřena: 29. 8. - 31. 8. 2016

  22. 4. 2016
  Šárka Charvátová

V pátek 22.4.2016 se naše školní družina vydala do ulic Loučné a v rámci "DNE ZEMĚ" se rozhodla pro sběr odpadků. Děti dostaly rukavice, igelitové pytle a vrhly se do práce. Odpadků jsme našli víc, než jsme předpokládali, čímž byla naše mise úspěšná. Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se zamysleli, abychom si o něm třeba společně v rodině popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět se více.( fotodokumentaci naleznete v sekci školní družina- co se u nás dělo)

  29. 3. 2016
  Petr Lukáš

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, Č.j. 2016/107
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Děti, uvedené pod registračními čísly 01, 02, 03, 04 a 05

jsou přijaty od školního roku 2016/2017 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.
Odůvodnění: Řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě jejich žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali dne 22.03.2016 prostřednictvím svých zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka školy o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.
V Loučné nad Desnou dne 29.03.2016
Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE

  11. 3. 2016
  Ludmila Mikesková

Vršky pro Terezku

Může být něco tak malého a bezcenného jako uzávěr PET lahve k užitku?
Ano! Světe div se, může!

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o podporu při sbírání vršků pro Terezku.
Sbíráním vršků od PET lahví pomáháme získat finanční prostředky jedenáctileté Terezce s dětskou mozkovou obrnou na rehabilitační program Kosmík, který jí pomůže zlepšit fyzické dovednosti a psychické schopnosti.

Vršky můžou nosit děti do školy každé pondělí až do konce školního roku.

Děkujeme, že nejste lhostejní k osudům jiných. Solidarita k ostatním zlepší život nás všech. Těšíme se na Vaši spolupráci.
Sběr zajišťují členové školní samosprávy.

  10. 2. 2016
  Petr Lukáš

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 – ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
Žadatelé uvedeni pod registračními čísly
.... 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
jsou přijati od školního roku 2016/2017 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou.
Odůvodnění:
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí zákonných zástupců, kterou podali dne 3. 2. 2016. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
V Loučné nad Desnou 10.02.2016

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.