Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro žáky ZŠ a jejich zákonné zástupce:

 
Po telefonické domluvě, tel. č. ZŠ
583 550 126
739 063 016

 

 

Termíny hodin pedagogické intervence

 Začátek - od měsíce ŘÍJNA

JMÉNO DEN OD DO
Bučková Anita středa 12h 30 13h 15
Chytilová Jitka pondělí 13h 13h 45
Hoblerová Jana středa 13h30 14h15
Kršek Petr středa 13h 25 14h 10
Mikesková Ludmila pondělí 13h 30 14h 15
Rudolfová Milena pondělí 13h 30 14h 15
 
 

Nabídka poradenských služeb pro šk. rok 2018/2019

 
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Husitská 12
 
Individuální a skupinové poradenství dle vlastního výběru
 
zahájení plánováno od října 2018
programy jsou v dopoledních i odpoledních hodinách
reedukace probíhá zdarma, zákonný zástupce dítěte uhradí pouze pracovní materiály
 
 
Poskytuje:
Reedukace dětí se SPU - individuálně i skupinově
Krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u problémových žáků
Rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. třídy ZŠ
Profesní vyšetření pro žáky 8. a 9. tříd
 
Rodiče, kteří mají zájem se mohou přihlásit na tel. 583 215 279 nebo osobně.
 
Speciálně pedagogické centrum
při ZŠ a MŠ Schola Viva o.p.s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk
 
Poskytuje:
komplexní speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku
reedukační a terapeutickou činnost,a to především pro děti s vadou a pro žáky se specifickými poruchami učení
profesní orientaci
vydávání posudku o přiznávání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ)
 
Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka
Vyhlídka 1, 787 01 Šumperk
Poskytuje: 
podporu, pomoc, poradentství a terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým, jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům
 
 
 

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. třídy

 
Studijní a profesní orientace pro školní rok 2018/2019
 
Profesní orientace žáka
Hromadné vyšetření na naší škole již nebude pracovnicemi PPP z finančních důvodů provedeno.
Možnost testování profesní orientace je nabízena pro žáky přímo v PPP a SPC Šumperk, Husitská 12.
Je nutné telefonicky objednat termín vyšetření. ( tel. 583 215 279)
V nabídce poradny  je hromadné vyšetření více žáků najednou nebo jednotlivě žák se zákonným zástupcem.
 
Možnost profesního vyšetření je nabízena také SPC Schola Viva, Erbenova 16, Šumperk
Je nutné telefonicky objednat termín vyšetření, ( tel. 583 214 153) 

 

 

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2019/2020

Z důvodu ukončení financování výtisků krajských informačních brožur středních škol a školských zařízení pro žáky 9. třídy bude sborník dostupný  v elektronické podobě.
 
Využijte adresu:http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/ips
Kliknutím na odkaz "Sborniky SŠ" se zobrazí přehled škol Olomouckého kraje.
 
 
 
 

TERMÍNY pro naše žáky 9. třídy:

ŽÁK obdrží do termínu 31. 1. 2019 výpis vysvědčení
- formuláře přihlášek ( 2 )
- výpis z vysvědčení klasifikace za 1. pololetí 9. třídy dne 31. 1. 2019
 
ŽÁK (zákonný zástupce) vyplní přihlášky, doplní známky a v případě potřeby zajistí lékařské potvrzení
ŽÁK ke kontrole výchovné poradkyni a k podpisu ředitele školy předloží obě vyplněné přihlášky do  8. února 2019
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE převezme osobně zápisový lístek v budově ZŠ u vých. poradkyně dne 14 .února 2019 v době od 15 h  - 17 h 
ŽÁK (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE) přihlášky odešle nebo osobně dodá do 1. 3.  2019 na vybrané školy
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE po zjištění informace o přijetí žáka doručí do 10 dnů na vybranou školu zápisový lístek
 

Přijímací řízení - šk.rok 2018-2019

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky
- formulář přihlášky obsahuje kolonky na dvě školy, které uchazeč vyplní
- uchazeč vyplňuje na každou přihlášku obě školy i v případě, že se jedná o stejnou školu, ale jiný obor vzdělávání
- oba formuláře přihlášek budou vyplněny stejně
 
 
- odvolací lhůta v případě nepřijetí na školu činí 3 pracovní dny ode dne doručení zprávy o nepřijetí na zvolenou školu
- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole uchazeč musí potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno přijetí ke vzdělávání
- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je situace, kdy je uchazeč přijat na odvolání
 

Přijímací řízení

V řádném termínu od 12 .dubna do 17. dubna 2019 se uchazeč o studium maturitního oboru účastní přijímacích zkoušek. Přijímací testy z českého jazyka a matematiky budou koncipované z učiva ZŠ. Testy připravuje společnost Cermat, ukázky jsou dostupné na webu www.cermat.cz.

Uchazeč koná přijímací zkoušky na obou vybraných školách

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019

1. termín:

12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

16. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

2. termín:

15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

1. termín 13. května 2019

2. termín 14. května 2019

Uchazeč se účastní příjímacích zkoušek v řádném  termínu  dvakrát, lepší výsledek se posílá na obě vybrané školy .

Pokud je uchazeč nemocen, dodá na školu, na které se měl účastnit přijímacího řízení  do 3 dnů lékařské potvrzení. 

Pokud se uchazeč z vážných zdravotních nebo osobních důvodů nebude moci účastnit prvního termínu přijímacího řízení, je stanoven náhradní termín Pilotního ověřování přijímacích zkoušek na 13 . května nebo 14. května 2019.

Poznámky

- každý uchazeč bude pozván k přijímacímu řízení dopisem do konce března

- do konce ledna jsou ředitelé středních škol povinni zveřejnit kritéria pro přijímací řízení

- přijetí uchazeče bude zveřejněno přímo ve škole nebo na intenetu, zpráva o nepřijetí bude uchazeči oznámena dopisem

- některé školy nabízí uchazečům možnost vyzkoušet si testy nanečisto

- uchazeč s SPU si zajistí potvrzení samostatně v PPP a SPC Šumperk

 
 
Zpracovala: M. Rudolfová