Naše mateřská škola se nachází v horském prostředí s čistým vzduchem a krásnou přírodou. Snažíme se pobývat s dětmi, co nejdelší čas venku. Výchovně vzdělávací proces je v souladu s RVP PV a ŠVP Náš barevný svět, který se skládá ze 4 integrovaných bloků. Tyto bloky nesou podobu čtyř ročních období, do kterých se promítají zpravidla 14denní témata.  Činnosti a aktivity jsou tematicky provázány a rozpracovány do OBLASTÍ AKTIVIT.  Oblasti aktivit jsou navrženy tak, aby děti rozvíjely v komplexním měřítku a podporovaly je v samostatnosti i kooperaci. Děti se učí pracovat s chybou a vyjadřovat zdravé kritické sebehodnocení.

ATELIÉR-činnosti rozvíjí u dětí především estetické vnímání, fantazii, manipulaci s výtvarnými pomůckami a náčiním, sebeobsluhu

ŠIKOVNÉ PRSTÍKY-aktivity jsou prvotně zaměřeny na jemnou motoriku, vizuomotoriku

LOGIKA-oblast aktivit je hlavně zaměřena na rozvoj předmatematických představ

KNIHY A PÍSMENA-zde jsou připravovány úkoly, které jsou zaměřeny na podporování kladného vztahu ke knihám a rozvoji předčtenářských dovedností i grafomotoriky

KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE A KOSTKY-tato oblast aktivit se zaměřuje především na podporu prostorového vnímání, fantazie a jemné motoriky

STOLNÍ HRY-aktivity v této oblasti učí děti fair play hru, uznání porážky a zdravé radování z vítězství

HUDBA-děti se zde seznamují a rozvíjí si správnou intonaci a rytmizaci, trénují paměť a zkouší hraní na jednoduché hudební nástroje

DRAMATIKA-tato oblast aktivit je využívána především k motivaci, přiblížení témat pomocí pohádek a příběhů, k řešení krizových situací pomocí scének

POKUSY A OBJEVY-aktivity z této oblasti jsou řazeny především do času pobytu venku, kdy děti pozorují přírodu a její změny, rozvíjí fantazii, pracují s přírodninami, pečují o okolí školky a jiné

Společným zájmem všech zaměstnanců mateřské školy jsou spokojené děti, jež se postupně stávají samostatnými osobnostmi s vlastním názorem, který si umějí adekvátně obhájit.

Naše motto: „Váš úsměv je naší motivací“