BAREVNÝ KRÁTKODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

2019/2020, 2020/2021

Obsah

 

1.      Vize EVVO MŠ Loučná nad Desnou. 2

2.      Krátkodobé cíle EVVO.. 2

3.      Propojení EVVO a ŠVP. 3

4.      Roční plánované akce cílené na EVVO.. 3

5.      Výsledky práce. 4

 

 

Vypracoval:    Bc. Jana Hoblerová

Koordinátor EVVO:   Bc. Jana Hoblerová

Zpracováno pro Mateřskou školu Loučná nad Desnou dne 1.9.2019

 

 

 1. Vize EVVO MŠ Loučná nad Desnou

V současné době je pro nás důležité vytvořit výchovně vzdělávací prostředí, které bude atraktivní pro dnešní populaci, a ve kterém budou moci naši pedagogové mít možnosti a prostor edukačně provázet děti během pobytu v mateřské škole, v co nejdelším časovém horizontu na čerstvém vzduchu, v přírodě a venku. Vizí je, že děti se budou při vhodných podmínkách (počasí, aktuální potřeby dětí a pedagogů) společně scházet ihned ráno na školní zahradě, tím se prodlouží pobyt venku o ranní činnosti, svačinu a řízenou činnost. Pokud bude v možnostech dětí a učitelů, a pokud budou vhodné materiální podmínky zahrady je možné polední relaxaci a odpočinek provádět ve venkovních prostorách školy (odpočinkové vaky, venkovní lenošky, atd).

Jde tedy především o dostatečně vybavenou venkovní učebnu, která bude vybavením podporovat rozvoj dětí ve všech vzdělávacích oblastech, vhodně upravené prostory zahrady, vybudování alespoň minimálního hygienického zázemí (umývárna s pitnou a teplou vodou, toalety) a dobře proškolené pedagogy s vnitřní motivací a vůlí provázet děti učením, poznáváním a hrou venku.

Další vizí je dostatečná osvěta dětí ve vztahu k přírodě, její ochraně a vštěpování základních prvků ekologické etiky (odpovědný přístup ke stavu životního prostředí a vztahům jak mezilidským, tak k přírodě).

Úkolem je i vybudování kulturního povědomí a návrat ke kořenům naší kultury pomocí různých tradic a zvyků.

Společným záměrem je vybudovat v dětech pozitivní vztah k pobytu venku a zájem o přírodu a tím přispívat ke zdravotnímu stavu dětí (omezení sedavého způsobu života, závislost na mediálních prostředcích).

 

Motto naší vize EVVO:

NEJEN O PŘÍRODĚ, V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ.

 

 1. Krátkodobé cíle EVVO
 • Zavedení třídění odpadu (plast, papír, kov a komunální odpad)
 • Otevření zájmového kroužku, který bude zaměřen na chov a péči o malá domácí zvířata
 • Sběr přírodnin (pro zvířata v lese, na tvoření, jako potravu pro ptáky – dýně, kaštany, žaludy, slunečnicová semena, šišky, aj.)
 • Zavedení edukačních činnost s nasbíranými přírodninami
 •  Postupné prodlužování dosavadního času venku (nyní 9:45 -11:00), po posunutí obědů na 11:30 a organizace denních činností (9:15-11:15)
 • Do tematických příprav pedagogů zavést přípravu pro nejméně 1 činnost či aktivitu venku
 • Společně s dětmi vyzdobit a postupně zútulnit altán
 • Vybavit venkovní učebnu (stoly, židle, didaktické pomůcky)
 • Zapojit se opět do sběru starého papíru
 • Výroba záhonů a společné osazení a péče o rostliny (pěstování jednoduchých plodin, které jsou vhodné ke konzumaci)
 • Vysazení keřů, jejichž plody lze konzumovat (angrešt, rybíz, aj)
 • Pořídit kompostér
 • Zajistit několik ekoprogramů
 • Zajistit minimální preventivní programy ve formě besed (zdravotníci z různých odvětví-vhodných pro předškolní věk, hasiči, záchranáři)
 • Výsadba ovocných a listnatých stromů
 • Estetická péče o školní zahradu (ořezávání keřů, shrabování listí, sběr větví, aj)
 • Vytvoření ohniště pro společné setkávání s rodiči

 

 1. Propojení EVVO a ŠVP

Vize EVVO vycházejí ze školního vzdělávacího programu Náš barevný svět a jsou kompatibilní s jeho výstupy.

Do TVP jsou v každém ročním období zařazeny tematické celky environmentálního charakteru.

 

 1. Roční plánované akce cílené na EVVO

PODZIMNÍ OBDOBÍ

 • Předplavecký kurz
 • Den s LČR
 • Návštěva místního domova pro seniory
 • Primárně preventivní beseda s hasiči
 • Projektový den „Svatý Martin na bílém koni přijíždí“- v MŠ a školní zahradě
 • Sběr starého papíru
 • Vystoupení na Loučenské vločce (sbor Berušky) -vystoupení na celostátním předváděcím koncertě sborů

ZIMNÍ OBDOBÍ

 • Návštěva Mikuláše v MŠ
 • Výroba zobání a krmení pro ptáčky (jak zdravě, správně a ekologicky nakrmit ptáčky v zimě)
 • Divadelní představení v divadle v Šumperku
 • Vystoupení Berušek na vánočním koncertě-vystoupení pro veřejnost
 • Ekoprogram “Zimní spáči“ v mateřské škole (pořádá Vila Doris)
 • Beseda s horskou záchrannou službou
 • Lyžařský výcvik

JARNÍ OBDOBÍ

 • Ekoprogram „Housenka Lenka a její kamarádi na louce“ v mateřské škole (pořádá Vila Doris)
 • Primární zdravotní beseda se zubní dentistkou v mateřské škole
 • Velikonoční dílnička s rodiči
 • Velikonoční jarmark
 • Ekoprogram „Voda voděnka“ v mateřské škole (pořádá Mgr. Renata Čechová z lesní školy V Maliní)
 • Projektový den „Den Země“
 • Besídka pro maminky i tatínky

LETNÍ OBDOBÍ

 • Preventivní program a beseda s PČR – bezpečnost nejen na cestě
 • Výlet Pradědovo muzeum
 • Zahradní slavnost a loučení s kamarády, kteří odchází do školy
 • Sobotní turistický výlet pro celou rodinu

 

 1. Výsledky práce

Postupně budou přidávány fotografie a popisy splněných krátkodobých cílů EVVO.